Ba cõi không an như nhà lửa. Đâu miền chân lạc khỏi tang thương. Người vô thường, cảnh vô thường. Khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng. Quay về biển giác thanh lương.
OM DZAMBHALA DZALEN DRAYE SVAHA
THẦN CHÚ BẢO TÀNG THẦN VƯƠNG